7 Şubat 2008 Perşembe

ÖZEL ÖZEL EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİLEBİLİR ZİHİNSEL ENGELLİLER PROGRAMI

KURUMUN
ADI
: Özel ………………………. Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi
KURUMUN ADRESİ : ……………………..
KURUCUSUNUN ADI : ……………………….
PROGRAMIN ADI
: M.E. B. Özel…………….. Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Eğitilebilir Zihinsel Engelli Bireyler Bireysel ve Seanslı Grup Eğitimi Çerçeve Programı
PROGRAMIN DAYANAĞI: 1-5580 Sayılı Özel Eğitim Kurumları Kanunu ve buna bağlı
yönetmelikler
2- 573 Sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği 3 - Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliği
PROGRAMIN SEVİYESİ
: Eğitilebilir zihinsel engelli (orta ve hafif düzeyde zihinsel öğrenme yetersizliği olan) bireylerin gelişim alanlarına ait özellikler dikkate alınarak düzenlenmiştir. Her yaş grubuna uygundur.
PROGRAMIN AMAÇLARI: Zihinsel engelli bireylerin;
1) Temel yaşam becerilerini kazanmasını sağlamak,
2) Mümkün olduğunca bağımsız davranabilen bir birey olmasını sağlamak,
3) Entegrasyon (kaynaştırma) programlarına uyumlarını sağlamak,
4) Sosyal gelişimini desteklemek
5) Zihinsel engelli çocuğu olan ailelere, çocuklarıyla sağlıklı iletişim kurabilmeleri için rehberlik yapmak, ailenin eğitime katılımını sağlamak
6) Zihinsel Engelli bireylerin dil, konuşma, zihinsel, motor ve temel öz bakım becerilerini geliştirmek
7) Duygusal ve davranış problemlerini gidermek veya en aza indirgemek.
8) Dikkat, bellekte tutma, hatırlama ve benzeri öğrenme süreçlerindeki eksiklerinin giderilmesini sağlamak.
9) Akademik öncesi ve akademik becerilerini geliştirmek.
10)Zihinsel engelli bireyleri ilgi ve yetenekleri doğrultusunda mesleki beceri geliştirme
eğitimine hazırlamak.

PROGRAMIN SURESİ :
Günlük Süre :
Haftalık Süre :
Toplam Hafta Sayısı :
1 -3 Ders saati (Bireysel-Grup)
5–15 Ders saati (Bireysel-Grup)
En az bir yıl (Bireyin gelişimine göre süre uzatılır.)
Kurumca uzatılacak haftalık plana göre engelli bireylerin günlük ve haftalık ders saatleri
belirlenir.
PROGRAMIN UYGULANMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR:
1) Bu program çerçeve program özelliğindedir. Bu nedenle öğretim aşamasında yer alacak hedef davranışlar, bireyin bireysel özellikleri göz önüne alınarak uygun program basamaklarına yerleştirilmelidir.
2) Zihinsel öğrenme yetersizliği olan bireylerin zihinsel, sosyal, bedensel ve devinimsel özellikleri ile bireysel farklılıklarından dolayı programda yer alan amaç ve davranışlarda ve yaş gruplamasına gidilmemiştir. Hazırlanan bu program temel alınarak çevresel etkenler bireylerin özellikleri ve gereksinimleri doğrultusunda programa yeni konu, amaç ve davranışlar eklenebilir. Programdaki amaçlan gerçekleştirmek için yapılacak etkinliklerin çeşitlendirilmesi yapılmalıdır.
3) Bireysel ve grup eğitim çalışmalarında, zihinsel engelli bireylerin her gelişim alanı (bilişsel, dil, motor ve sosyal-duygusal ve özbakım becerileri) bir bütün olarak ele alınmalıdır.
4) Çalışmalar bireyin gelişimsel özelliğine uygun olmalı ve kolaydan zora doğru bir sıra izlemelidir.
5) Çalışmaların süresi iyi ayarlanmalıdır. Bireyin yaptığı etkinliğe dikkatini verebilmesi için gerekli önlemler alınmalı ve bireyin istekli olmasına özen gösterilmelidir.
6) Programın her basamağında ve her hedef davranışla ilgili araç-gereçler,yöntem programında belirtilmeli ve eğitimden önce hazırlanmalıdır.
7) Eğitimde bireysel özellikler dikkate alınarak, bireye özgü bireyselleştirilmiş eğitim programlan hazırlanmalıdır.
8) Hem bireyin hem ailenin, birlikte eğitim almaları sağlanmalıdır.
9) Eğitimde, bireyin yakın çevresiyle ve günlük yaşam becerilerine uyumlu
konular seçilmelidir.
10) Zihinsel engelli bireyler, eğitimleri sırasında sürekli değerlendirilmeli, gereksinimlerine ve durumlarına göre gerekli program değişikliklerine ve ortam düzenlemelerine gidilmelidir.
11) Bireyler bir hedef davranışı kazanmadan diğer bir davranışa geçilmemelidir.
12) Destek programı kapsamında alman engelli bireyler, okul programlarına paralel ünite konulan, her birey için hazırlanacak BEP” lerde yer almalıdır.
PROGRAMIN İÇERİĞİ:
A) ÖN DEĞERLENDİRME
Amaç; BEP Kurulu uzmanlarınca çeşitli gelişimsel ve zekâ ölçekleri uygulanarak bireyin gelişimsel ve eğitsel değerlendirmesi yapılarak, bireyin düzeyi ve alacağı program basamaklarını belirlemek,
a) Bireyin öyküsü
b) Gelişim ve zekâ testleri
c) Motor beceri testleri
d) Konuşma ölçüm testleri
e) Performans ölçüm testleri uygulanır.
B) AİLE EĞİTİMİ
Amaç; aileye çocuğu hakkındaki değerlendirme sonuçlarına göre hazırlanacak BEP programı hakkında bilgi vermek, ailenin görüşlerini almak ve ailenin eğitime aktif olarak' katılımım sağlamak.,
a) Aileye, test sonuçlarına göre, çocuğun düzeyi ve alacağı eğitim konusunda bilgi verme,
b) Çocuğunu kabullenme konusunda aileye rehberlik ve danışmanlık (psikolojik destek) hizmetlerini sağlama,
c) Ailenin çocuğuyla iletişim kurabilmesi ve birlikte çalışabilmesi için uygun aile eğitim programını hazırlama,
d) Ailenin çocuğuna zaman ayırması konusunda bilgilendirme çalışmaları yapılır.
C) ÖĞRENMEYE HAZIRLIK BECERİLERİ
Amaç; bireyin bulunduğu ortama uyumunu kolaylaştırmak, dinlenme, iletişim, dikkatini yoğunlaştırma gibi temel becerilerini geliştirerek eğitim sürecini hızlandırmak,
Öğrenmeye hazırlık becerileri;
1) Göz kontağı kurma,
2) Tek basamaklı yönergelere uyma çalışmaları yapılır.
D) ÖZBAKIM BECERİLERİ
Amaç; bireyin bağımsız ya da yan bağımlı olarak kendi gereksinimlerini karşılayabilmesini sağlama,
a) Soyunma-Giyinme
· Kazak çıkarma- giyme
· Tişört çıkarma-giyme
· Pantolon çıkarma-giyme
· Çorap çıkarma-giyme
Bu çalışmada önce soyunma işleminden başlanmalıdır.
· Fermuar açma-kapama
· Düğme açma-ilikleme
· Kemer bağlama-çözme
· Çıt çıt açma-kapama
· Bağcık bağlama
b) Temizlik alışkanlıkları
· El yıkama-kurulama
· Diş fırçalama
· Banyo yapma
· Saç tarama
c) Tuvalet eğitimi
d) Yeme becerileri
Bardak kullanma
Sürahiden bardağa su doldurma
Çatal kullanma
Kaşık kullanma
Bıçak kullanma becerilerini kazandırmak.

E) DİL İLETİŞİM BECERİLERİ (Dinleme ve Konuşma Eğitimi)
Amaç; zihinsel engelli bireyin dil gelişimindeki gecikmişliği gidermek, alıcı ve ifade edici dil yeteneğini geliştirerek konuşma becerisini kazandırmak,
a) Taklit becerileri
Motor hareketlerin taklidi
Ses oyunları
Ses taklidi
Hayvan seslerinin taklidi
Hece taklidi Kelime taklidi
b) Alıcı dil becerileri
1) Dinleme becerileri
· Sesin geldiği yönü anlama
· Sesleri ayırabilme
· Görsel ve işitsel algıyı geliştirme
· Görsel ayrımı geliştirme
· İşitsel ayrımı geliştirme
· Görsel belleği geliştirme
· İşitsel belleği geliştirme
2) Tek veya daha fazla aşamalı yönergeleri anlama
3) Nesne, kişi ve resimleri tanıma
4) Edat, fiil, zamir tanıma
5) Nesne fonksiyonlarını tanıma
6) Bireye konuşma dilindeki sesleri tanıtma
7) Bireyde ses algısı yaratma
8) Kelime haznesinin geliştirilmesi
9) Çevresindeki objeleri tanıma
10)Basit emirleri anlama becerileri kazandırılır.
c) Verici dil becerileri
1) Ağız jimnastiği çalışmaları
Dudak kaslarım geliştirme
Dil kaslarını geliştirme
Çene kaslarını geliştirme
Yüz kaslarını geliştirme çalışmaları yapılır.
2) Ses ve konuşma eğitimi
Sesli harflerin çıkarılması
Sessiz harflerin çıkarılması
Sesleri eklemleme durumuna göre ele alma
Sesleri birbirine ulamayı öğreterek sözcük oluşturma
İki heceli kelimeleri söyleyebilmesi
Çevresindeki objeleri adlandırabilmesi
Temel sözcük dağarcığı oluşturma
3) İfade edici dil becerileri
Bu ne? / Bu kim? vb... soru kalıplarını kullanma
Kendisine ait sorulan cevaplama
İletişimde tek kelime kullanma
İletişimde iki, üç... kelime kullanma
Olay kartlarım sıralama ve ifade etme
Öğrendiği sözcükleri iletişim amacıyla kullanma
Konuşmayı bir iletişim aracı haline getirme becerilerini kazandırma.
4) İletişim becerileri
Amaç; günlük yaşamda kişiler arası iletişimi sağlamak
İkiden fazla komut bildiren eylemleri yerine getirebilme
Sahiplik bildiren sözcükleri yerinde kullanabilme
"Lütfen" ve "Teşekkür ederim" sözcüklerim yerinde kullanabilme
Kendisine ait nesneleri paylaşabilme
İşaret belirten sıfat sözcüklerini yerinde kullanabilme
"İle" ve "Ve" bağlaçlarını yerinde kullanabilme
Gördüğü, yaşadığı olay, oyun, film (ve benzeri) anlatabilme
Dinlediği öyküyü anlatabilme
Dinlediği bir öykünün sonucu hakkında tahmin yürütebilme
Basit oyunlarda rol alabilme
Anlatılan tek kişilik bir öyküyü dramatize edebilme becerilerini
kazandırmak.
F) MOTOR BECERİLER
a) Büyük kas motor becerileri
1) Yürüme öncesi becerileri kazanma
- Baş-boyun kontrolü
- El-kol desteğiyle vücudu kaldırma
- Sırtüstü-yüzükoyun pozisyonlarını alma
- Destekli oturma
- Sürünme
- Emekleme
- Ayakta durma pozisyonuna geçme
- Destekli adımlama
2) Nesne itme
- Nesne yuvarlama
- Çömelme
- Eğilme
- Merdiven çıkma-inme
- Yürüme
- Koşma
- Geriye adım atma
- Çift ayak sıçrama
b) Küçük kas motor beceriler
1) Tek el-göz koordinasyonuna yönelik becerileri kazanma
- Zeka kafesi kutusu takma
- Plastik çivileri takma
- Halkaları takma
- Mandal açma-kapama
- Puzzle (ilişkisiz-ilişkili)
- Farklı genişlikteki kaplara nesne atma
- Bir kaptan diğerine nesne boşaltma
2) Çift el-göz koordinasyonuna yönelik becerileri kazanma
- Küplerle şekil oluşturma
- İpe boncuk dizme-çıkarma
- Parmak boyası yapma
- Kalem, çubuk gibi nesnelere tel sarmak, topaç çevirmek
- Hamur ve plastrin yoğurma, şekil verme
- Duvarda, el ve kollarla yapılan gölge oyunu
- Manüplasyon çalışmaları
- Küçük top oyunları (topu bir elden diğerine transfer etme vb.)
- Kağıt toplamak
- Düğme dikme
- Hediye paketleri hazırlama
- Tellerle basit figürler yapma becerilerini kazanma
3) Yön bilgisi ve el-göz koordinasyon çalışmaları
Amaç; yön bilgisinin geliştirilerek bireyin günlük yaşantısında, okuma-yazma ve sayı sayma becerisini geliştirmesinde daha başarılı olmasını sağlamak
o Yön bilgisini öğreten ve geliştiren çalışmalar
· Sağ-sol kavramı
· Aşağı-yukarı kavramı
· Ön-arka kavramı
· Yan-orta kavramı
o El-kol koordinasyon çalışmaları
Amaç; el ile kolun uyumlu bir şekilde çalışması becerisini kazandırmak. Dramatizasyon
· Şarkıları hareketli olarak söyleyebilme
· Marangoz araçları ile yapılan hareketler
· Özbakım çalışmaları
· Kürek çekmek, ip çekmek, yer silmek, şişe açmak ve benzeri
hareketleri yapabilme becerisini kazandırmak
4) Göz-motor koordinasyon çalışmalarıAmaç; bireyin iki elini birden kullanabilme becerisini geliştirmek.
-Yırtma çalışmaları
-Kesme çalışmaları
o Rasgele kesme çalışmaları
o Düz çizgiyi kesme
o Bir düz çizginin yanından dönerek kesme
o Eğri çizgileri (yuvarlak hatlı çizgileri) kesme
o Karışık şekiller kesme
o Kolay figürleri kesme
o Değişik şekiller kesme becerilerini kazanma.
5) Fiziksel gelişim çalışmaları
Amaç; bütün vücut denge ve koordinasyonunu geliştirmek, vücut parçalarının hareketlerini yapabilme becerilerini kazandırmak.
-Vücudu tanıma alıştırmaları
-Denge alıştırmaları
-Yürüme alıştırmaları
-Büyük ve küçük motor hareketler
o Yüzüstü yatarak yapılan çalışmalar
o Sırtüstü yatarak yapılan çalışmalar
o Vücudun farklı pozisyonlarındaki hareketler
o Denge sehpasında çalışma
o Bacağın farklı pozisyonlarındaki hareketler
o Kolun farklı pozisyonlarındaki hareketler
o Omuz hareketleri
o Dirsek hareketleri
o Bilek hareketleri
o El ve parmak hareketleri
o Dönme hareketleri
o Diz üstü hareketleri
o Ayakta durma hareketleri
o Vücudun yer ve durumunu değiştirme hareketleri
- Çift yönlü hareketler
- Tek yönlü hareketler
- Karışık yönlü hareketler
- Vücudun yerini değiştirme hareketleri
- Vücudun durumunu değiştirme hareketleri
- Hareketlerin kuvvetini değiştirme alıştırmaları
- Hareketlerin temposunu değiştirme alıştırmaları yapabilme becerisini kazanma
G) BİLİŞSEL BECERİLER
Amaç; bilişsel beceri düzeyini geliştirmek, akademik öncesi ve akademik becerileri algılama yeteneğini geliştirmek
Akademik Öncesi Beceriler
a) Kavram eğitimi
1) Eşleştirme çalışmaları
Gerçek nesnelerle eşleştirme
Resimli kartlarla eşleştirme
Renk eşleştirme
Sayı eşleştirme
Şekil eşleştirme
2) Genelleştirme
Nesne-nesne eşleştirme
Nesne-renk eşleştirme
Nesne-sayı eşleştirme
Nesne-şekil eşleştirme
Renk-sayı eşleştirme
Renk-şekil eşleştirme
Sayı-şekil eşleştirme
3) Tanıma-tanılama çalışmaları
Renk kavramı
Şekil kavramı
Zıt kavramlar
Sayı kavramı
İlişkili kavramlar Benzerlik-farklılık Sınıflama
Edatlar
Mekan kavramı
Zaman kavramı
Ölçü birimi
4) Anlatma-yorumlama çalışmaları
Resim anlatma
Duyduğu bir olayı anlatma
Gördüğü bir olayı anlatma
Resim yorumlama
Olay kartlarını yorumlama
Gördüğü bir olayı yorumlama
Duyduğu bir olayı yorumlama
Oluşumlar arasında sebep-sonuç ilişkisi kurabilme
Eksik veya yanlış olanı bulabilme becerilerini kazanma.
5) Dikkat yoğunlaştırma ve bellek geliştirme çalışmaları
Amaç; bireyin dikkatini yoğunlaştırarak konsantrasyon yeteneğini geliştirmek veöğrendiklerini bellekte daha uzun süre tutabilmesini sağlamak, algı ve öğrenmebecerisini geliştirmek.
Dikkat yoğunlaştırma çalışmaları
o Kartlarla yapılan çalışmalar
o Boncuklarla yapılan çalışmalar
o Yap-bozlarla yapılan çalışmalar
o Sözel uyarılan yerine getirme
o Bireysel ve grup kurallı oyunları
o Sınırlı alan boyama
o Origami
Bellek çalışmaları
a- İşitsel bellek çalışmaları
o Sayı tekrarlan
o Hece tekrarlan
o Kelime tekrarlan
o Cümle tekrarlan
b- Görsel bellek çalışmaları
o Eksik bulma oyunu
o Sorulduğunda gösterilen bir resmi anlatabilme
o Gösterilen bir resmin içindeki bir nesneyi anımsama
o Gösterilen bir şekli bellekten çizebilme becerilerini kazanma
6) Yazmaya hazırlık eğitimi
Amaç; bireyin yazı sembollerinin anlamını öğrenmesini sağlamak, yazma becerisini geliştirmek.
Yazma becerisinin kazanılmasında dikkat edilecek noktalar:
a- Birey daima dominant elini kullanmalıdır.
b- Sembolleri yazarken daima soldan sağa yazmalıdır.
c- Bireyin yazı sembollerini başlangıçta kendi istediği gibi, daha sonra gerçeğe daha yakın, en sonra gerçek sembolleri çizmesi sıralamasına izin verilmeli ve birey zorlanmamalıdır.
Yazı yazmaya hazırlıkta:
- Çeşitli daireler çizmek
a) Daire çizmek
b) Çeşitli yaylar çizmek
c) Düz çizgi çizmek
d) Dik çizgi çizmek
e) Eğri çizgi çizmek
f) Noktalan birleştirmek

- Alt, üst ve üzerinde kavramlarını anlama
- Devamlılığı olan aynı yönde düz çizgi çizme
- Resim, şekil kopya etme
-Sesli harfleri büyük-küçük yazma
-Sessiz harf sembollerini büyük-küçük yazma becerisi geliştirme çalışmaları yapılır.
7) Okumaya hazırlık eğitimi
Amaç; Bireyi okumayı öğrenebilecek düzeye getirmek,
- Eşleme çalışmaları
o Kelime -obje ekleme
o Kelime - kelime eşleme
- Çoktan seçmek
o Gösterilen kelimeyi diğer kelimeler arasında seçmek
o İstenilen kelimeyi diğer kelimeler arasından seçebilmek
- Okuyabilmek,
o Gösterilen kelimeyi okuyabilmek
o Resmi gösterilen kelimeyi bulmak ve okuyabilmek
- Öğrendiği kelimelerle kısa cümleler oluşturabilmek,
- Emir bildiren kelimeleri anlamak ve yapmak
- Emir bildiren kelimelerle diğer kelimeleri birleştirerek basit emir cümleleri yapmak ve uygulamak
- Gösterilen cümleleri çoktan seçebilmek
- Harf çalışmaları;
o Sesli harfleri tanıyabilmek ve sesini çıkarabilmek o
2. Sessiz harflerin sesini çıkarabilmek Hece çalışmaları
o Anlamsız heceleri tanıyabilmek ve okuyabilmek
o Anlamlı tek heceli kelimeleri okuyabilmek
o Heceleri birleştirerek kelime üretmek, üretilen kelimenin anlamını anlatabilmek ve okuyabilmek,
o Öykü içinden istenilen basit kelimeleri bulmak ve tanıyabilmek
Akademik Beceriler
Amaç: Bireyin okuma yazma becerisini kazanarak, duygu ve düşüncelerini yazılı ve sözlü olarak daha iyi anlatabilmesini sağlamak.
a) Okuma-yazma çalışmaları
- Nesne adlarım okuyabilme-yazabilme
- İki sözcüklü basit cümleleri okuyabilme-yazabilme
- Adım, soyadını okuyabilme-yazabilme
- Üç sözcüklü cümleleri okuyabilme-yazabilme
- Öğrenilmiş cümlelerin sözcükleri ile yeni cümleler oluşturabilme
- Sekiz ünlü harfi kavrayabilme
- Öğrenilmiş sözcükleri hecelerine ayırabilme
- Okuma-yazmaya işlerlik kazandırabilme
b) Temel matematik eğitim çalışmaları
- Ritmik saymalar
o 20'den geriye doğru 1 'er ritmik sayma
o 50'den geriye doğru 2'şer ritmik sayabilme
o 100'den başlayarak geriye doğru 10'ar ve 5'er ritmik sayabilme
- Kümeler
o Kümeyi ve elemanı kavrayabilme
o Kümeler arasındaki eşitlik ve denklik ilişkilerini kavrayabilme
o Kümeler üzerinden toplama ve eşittir kavramım (=) kazanabilme
o Toplamları 20'ye kadar olan doğal sayılarda toplama işlemini kavrayabilme
o Toplama işlemini yapabilme
o Çıkarma işlemim yapabilme
- Kesirler
o Yarım kesrini kavrayabilme
- Ölçüler
o Zaman ölçülerinden "saat"i kavrayabilme
o Değer ölçülerinden "para"yı kavrayabilme becerilerini kazandırmak.
H) SOSYAL-DUYGUSAL GELİŞİM
Amaç; bireyin çevre ile etkileşimini ve iletişimini arttırma, kendini, isteklerini, .
duygularını ifade edebilme becerisini geliştirme, psikolojik-duygusal ve sosyal uyumunu sağlamak.
a) Selamlaşma becerisini,
b) Sırasını bekleyebilme becerisini,
c) Paylaşma becerisini,
d) Sorumluluk alma duygusunu,
e) Verilen görevi yerine getirebilme becerisini,
f) Yaşıtlarıyla iletişim kurabilme becerisini,
g) Kendini ifade etme becerisini,
h) Sınıf içi kurallara uyma becerisini,
i) Başladığı işi bitirebilme becerisini,
j)Gerektiğinde yardım isteyebilme becerisini geliştirmek.
I) AKADEMİK OLMAYAN BECERİLER
a) Oyun ve sanat etkinlikleri
Amaç; bireyin yaratıcılık yeteneğini geliştirmek
- Tuz seramiği, plastrin, kil gibi maddelere şekil verebilme,
- Pastel boya ile boyama yapabilme,
- Kağıt yırtabilme,
- Makas ile kağıt kesebilme,
- Sulu boya ile boyama yapabilme,
- Baskı çalışmaları yapabilme,
- Kağıt yapıştırabilme.
b) Müzik
- Dinleme becerileri,
- Müziğe uygun ritm tutabilme,
- Basit şarkılar söyleyebilme,
- Basit müzikli oyunlara eşlik edebilme,
- Belli başlı müzik aletlerini tanıyabilme becerilerini kazandırmak.
c) Jimnastik
d) Bağımsız yaşama becerileri
- Toplumsal yaşam becerileri
o Toplu taşıma araçlarını kullanma, o Haberleşme araçlarını kullanma,
o Pastane, restoran vb. yerlerde uygun davranışlar gösterebilme,
o Kurallı oyunlar oynayabilme.
- Atölye çalışmaları
o Mutfak becerileri
o Ev becerileri
o El sanatları becerisi
ÇERÇEVE PROGRAMIN KULLANILMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
Bu programda, zihinsel engelli bireylerin eğitiminde genel olarak yapılması gereken çalışmalar çerçeve şeklinde hazırlanmıştır.
Uygulanacak yaş, bireysel özellikler dikkate alınarak her birey için "bireyselleştirilmiş eğitim programı" şeklinde uygulanacaktır.
Bireyin ön değerlendirmesi sonucuna göre başlaması gereken seviye tespit edilerek, programın bireye uygun olan basamakları belirlenerek, eğitime başlanmalıdır.
Programda genel amaçlar ve genel hedef davranışlar verilmiştir. Bireye özgü amaçlar belirlenerek, uygulanacak programın içeriği oluşturulmalıdır.
Her birey için ayrı değerlendirme formları geliştirilerek, programın paralelinde değerlendirmeler yapılmalıdır.
Her program basamağında kullanılacak eğitim araç-gereçleri, yöntemler programda belirtilmeli ve eğitim öncesinde hazırlanmalıdır.
Çerçeve program en az bir yıllık düzenlenmiştir. Ancak bireyin göstereceği gelişme ve öğrenme becerisine göre programın tamamının uygulanması için, bireye özgü eğitim süreleri tespit edilerek planlanmalıdır. Bireyin bir yılda programın hangi basamağına kadar geldiği, değerlendirme sonucunda saptanarak, ertesi yıl uygulanacak program (çerçeve programa göre) hazırlanacaktır.
DEĞERLENDİRMEYLE İLGİLİ ESASLAR
Her basamakta bir hedef davranış gerçekleşmeden diğer basamağa geçirmemelidir. Değerlendirmede, her bir hedef davranış için, "Ölçüt Bağımlı Ölçü Aracı" kullanılmalıdır.
YÖNTEM VE TEKNİKLER
Bireyin özelliğine göre, davranışsal, gelişimsel ve eklektik yaklaşımlar temel alınmalıdır. Ayrıca model olma, oyun, dramatizasyon yöntemleri de uygulanmalıdır.
PROGRAMIN UYGULANMASINDA KULLANILACAK EĞİTİM ARAÇ-GEREÇLERİ
1) Eğitim materyalleri (Objeler, kavram kartları, bebek, araba, top ve benzeri oyuncaklar, legolar, puzzle, noperler, lotto, takma-çıkarma tahta materyaller, boncuklar, düğmeler),
2) Toplar,
3) Zeka geliştirme materyalleri,
4) Boyama kitapları,
5) Kavram kitapları,
6) Öykü kitapları ve kartları,
7) Dikkat yoğunlaştırma materyalleri (Hareketli oyuncaklar),
8) Bellek kartları,
9) Konuşma eğitim kartları,
10)Ayna,
11)Test kitapları,
12)Rehber makaslar,
13)Köşeler,
14)Deney malzemeleri
15)Boyama kartları,
16)Müzik ve ritm aletleri,
17)İç içe geçmiş halkalar ve kutular,
18)Kavram kartları,
19)Efekt kartları,
20)Öykü ve yorumlama kartları,
21)Kurallı oyunlar,
22)İnsan maketi,
23)Göz maketi,
24)Vücut kısımlarını gösteren kitaplar,
25)Platform (Step tahtası),
26)Jimnastik minderleri (Silinebilir malzemeden)
27)Büyük oturma minderi,
28)Çalışma çemberleri,
29)Jimnastik kurdeleleri,
30)Atlama ipi,
31)Sağlık topu,
32)Ponponlar,
33)Küçük renkli toplar,
34)Denge tahtası,
35)Yürüme merdiveni,
36)Tırmanma merdiveni,
37)Oturma kasası bulunur.
KAYNAK DERS KİTABI
İlköğretim okulu orta düzeyde öğrenme yetersizliği (eğitilebilir) olan çocuklar eğitim programı, MEB Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü yayınlan (2001)
KULLANILACAK CİHAZLAR
Televizyon, teyp, DVD, 5+1 Bilgisayar
DİĞER ARAÇLAR
Ayna, mikroskop, yer küresi, vücut maketleri, göz maketi vb.


NOT: Bu program 02/04/2003 tarih ve 2969 sayılı Talim Terbiye Kurulu Kararı doğrultusunda Genel Müdürlüğümüzce hazırlanarak 18/08/2003 tarih ve 56023 sayılı Makam Onayı ile uygulamaya konulan “Özel, Özel Eğitim Kurumları Eğitilebilir Zihinsel Engelliler Bireysel ve Grup Eğitimi Çerçeve Programı” olarak kabul edilmiştir.

Hiç yorum yok: